Výroční zpráva za rok 2005

 Svépomocné  sdružení rodičů, příbuzných a přátel osob s duševním postižením

 

Motto: „ Tolerance a přátelství jsou často všechno a zdaleka to   nejdůležitější , čím se můžeme vzájemně obdarovat.“            

                                                                                                                                                                                                                     Novalis 

Naše poslání

 

1.Sdružovat příbuzné a přátele osob s duševním onemocněním k: 

·            podpoře svépomocného potenciálu

·            odstranění diskriminace, sociálního vyloučení a boji proti stigmatizaci

·            zrovnoprávnění životních podmínek, prosazování práv na rehabilitaci, práci a bydlení

·            odstraňování sociální izolace psychicky nemocných

·            zkvalitnění psychiatrické péče a zapojení se do ní

·            integrace pacientů do společnosti ve všech oblastech života

·            dodržování práv pacientů v oblasti zákona o zdraví  a ostatních právních předpisů  

 

2.Zajišťování cílů dle odstavce 1 uskutečňuje sdružení   ve  spolupráci s vedením léčebných psychiatrických zařízení,

    lékařskou komorou ČR, s příslušnými lékařskými,   psychoterapeutickými a správními orgány.

   Dlouhodobým cílem je vybudování komunitního centra pro duševně nemocné občany na území kolínského regionu. 

  

SLOVO PŘEDSEDKYNĚ OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŠELA

 

Vážení a milí přátelé,

 

Občanské sdružení ŠELA je sdružení rodičů, příbuzných a přátel osob s duševním onemocněním.

Impulsem k založení této svépomocné skupiny byla naše rodinná tragedie. V roce 1993 onemocněl náš mladší syn Aleš schizofrenií. Zpočátku jsme doufali, že se jedná o menší epizodu, která odezní a syn se uzdraví. Život nás ale postavil před tvrdou realitu. Museli jsme se s touto těžkou duševní nemocí nejen smířit a vyrovnat, ale naučit se s ní žít. Začala jsem pátrat po informacích o léčbě. Získávat informace o možnostech, jak duševně nemocným a jejich blízkým pomoci.

Máme velkou starost , kdo a jak našeho syna přijme a bude mu pomáhat v jeho životě, až my nebudeme moci.

Trvalo mi nejméně  pět let, než jsem se s nemocí syna smířila natolik, abych začala uvažovat realisticky.

Při jedné z mnoha hospitalizací syna v Havlíčkově Brodě, jsem se svěřila se svými starostmi paní primářce  MUDr. Zemanové. Dostal se mi tak do rukou časopis Esprit a bylo mi doporučeno obrátit se na celonárodní organizaci Sympathea.

Navázala jsem kontakty s Andreou Studihradovou a Barborou Wenigovou. Začala jsme se účastnit seminářů, konferencí a edukačních kurzů. Získala jsem mnoho nových poznatků a ujistila jsem se v přesvědčení, že je nutné začít něco dělat.

Kolínsko je území, kde kromě psychiatrických ambulancí neexistují žádné podpůrné organizace následné a komunitní péče, které by pomáhaly duševně nemocným a jejich rodinám.

S pomocí paní asistenky Soni Koutníkové a paní  Mgr.Vlasty Karafiátové jsme založili občanské svépomocné sdružení rodičů, příbuzných a přátel duševně nemocných. Doufáme, že se nám podaří iniciovat aktivity vedoucí ke zkvalitnění léčebných, edukačních a sociálních služeb v oblastech péče o duševní zdraví.

                                                           Eva Tichá

 

Orgány sdružení Šela

Registrace:  ke dni 19.5.2004 pod č.j. VS 1-1/57 421/04-R

IČO          :   26664305

DIČ          :   CZ 26664305

Výbor

--------- 

Předsedkyně                -         Eva  Tichá

Místopředsedkyně       -         Mgr. Vlasta Karafiátová

Pokladník                    -          Ing. Ivan Kulhánek

Zapisovatelka              -         Jana Růžičková

Jednatelka                   -         Věra Jirásková

 

Revizní komise            -          Jiřina Moravcová

                                    -           Irena Tesařová

                                    -           Eva Masopustová

 

Počet členů               24

 

 

Adresa o.s. Šela:

Kolínská 55

Ovčáry

280 02

tel.: 321722180

       723858018

e-mail :  sela@o2active.cz

www.sela.webnode.cz

Bankovní spojení : ČSOB č.ú. 197183989/0300

 

Činnost sdružení Šela v roce 2005

 

·            Navázání spolupráce s celonárodní organizací příbuzných duševně  nemocných Sympathea o.p.s

·            Společný grant „ Rozvoj první organizace příbuzných duševně   nemocných na Kolínsku „           / z grantového programu Partnerství pro  Kolínsko  TPCA/

·            Schválení grantu – 160 000,-Kč:  určeno na uspořádání edukačního cyklu na téma „Duševní poruchy“ pro širokou veřejnost a na technické vybavení 

             občanského sdružení

·           Získání prostor pro činnost sdružení v Kolíně  8.12.2005

·           Seminář a tisková konference 16.12.2005 / seznámení s projektem Změna, vznikem a činností o.s. Šela, představení grantu Partnerství pro

           Kolínsko a pokračováním jeho další realizace v roce 2006/ 

·           Seminář na Ministerstvu zdravotnictví „Rozvoj psychiatrické péče v České republice“

·            Vystoupení předsedkyně sdružení v pořadu televize Prima – Proti srsti

·           Jednání s ředitelem Úřadu práce v Kolíně ing. Josefem Blechou

·            Navázání spolupráce s odborem  sociálních věcí a zdravotnictví s vedoucí odboru p. Ludmilou Navrátilovou a místostarostou p. Jiřím Buřičem

·            Schůzka se starostou města Kolína p. Miroslavem Kaislerem

·            Založení občanského sdružení „Sdružení pro pomoc duševně nemocným v ČR“ 22.9. 2005 / Šela je jedním ze zakládajících členů/.  

·            Občanské sdružení Šela je členem ČAPZ  /Česká asociace pro psychické zdraví/

·           Účast na zasedání v Poslanecké sněmovně, připomínkování zákona o sociálních službách /1. a 2. čtení/

·           Valná hromada občanského sdružení Šela

 

Plány pro rok 2006

·          

·               Leden    - otevření MKC / Malé komunitní centrum /   určené pro rodiče, příbuzné a přátele duševně nemocných

      

                   Pondělí  9 – 12 hodin

                        Zahradní 46

                   Kolín III

                   /Vavruškova sodovkárna/

       uspořádání dne otevřených dveří pro rodiče a klienty

 

·           Únor      - otevření klubu Pohoda proklienty pod vedením 

       Mgr.   Vlasty  Karafiátové    čtvrtek  15 – 17 hodin

                     -  přednáška o duševním zdravím a duševních poruchách

     /Městský společenský dům Kolín/

 

·           Březen  - přednáška  „Příznaky duševních poruch a jejich  

        zvládání  v rodině duševně nemocného“

 

·           Duben   - přednáška odborníků z psychiatrické léčebny

        Havlíčkův  Brod

 

·           Květen  - přednáška primářky MUDr. Markéty Zemanové

·            neformální setkání rodičů a klientů v přírodě

 

Budou probíhat další jednání s představiteli města Kolín a Úřadem práce v Kolíně.Budeme navazovat další

spolupráci s ostaními neziskovými organizacemi.

Budeme hledat možnosti získávání prostředků pro další činnost a rozvoj našeho občanského sdružení.

        

Zpráva o hospodaření občanského sdružení Šela

Příjmy:     Obec Ovčáry /příspěvek na činnost/         3 000,-     Kč

                 Grant TPCA                                             40 000,-     Kč

                 Fiktivní příjem                                            8 400,-     Kč

                 Úroky                                                                 5,84  Kč

  --------------------------------------------------------------------------------

                 Celkem:                                                    51 405,84  Kč

 

Výdaje:    Počítač                                                       26 370,-    Kč

                 Nájem                                                          4 844,-    Kč

                 Provozní náklady                                      18 981,-    Kč

 ---------------------------------------------------------------------------------

                 Celkem:                                                     50 195,-   Kč

 

 


 

          

 

     ŠELA o.s. Kolín - svépomocné sdružení rodičů, příbuzných   přátel

                                       a známých osob s duševním  onemocněním

 Svépomocné občanské sdružení ŠELA bylo založeno skupinou rodičů dlouhodobě duševně nemocných. Důvodem byla chybějící následné péče, sociální rehabilitace a nedostatek komunitních služeb na Kolínsku. Činnost sdružení je závislá na dobrovolné a obětavé práci rodičů, přátel příbuzných a také samotných klientů, kteří mohou a chtějí pomoci sobě i ostatním nemocným zvládnout nelehký životní úděl. 

 Snažíme se o destigmatizaci duševně nemocných a  rodinných příslušníků, upozorňujeme na nedořešená palčivá témata, týkající se např. následné péče.Zlepšujeme informovanost rodičů, široké veřejnosti a spolupracujeme s místní i státní správou. Účastníme se konferencí, přednášek a seminářů. Sledujeme dodržování práv pacientů v oblasti zákona o zdraví a sociálních službách. Naše sdružení je členem celostátního sdružení OSPDN /občanské sdružení pro pomoc duševně nemocným/, o.p.s. Sympathea a jsme také členem mezinárodního sdružení evropských států a Malty - EUFAMI.

 Svou činností se  snažíme podpořit rodiče i klienty, kteří po návratu z léčeben postrádají následnou péči. Cítí se osamoceni, ztrácejí přátele, svůj čas tráví uzavření doma, bez kontaktu s okolím. Podobné pocity zažívají rodiče a příbuzní, kteří o ně pečují a žijí s nimi ve společné domácnosti. Setkáváním rodičů a příbuzných si mohou všichni vzájemně sdělovat své zkušenosti a získat jiný pohled na  své problémy.

Členem našeho sdružení se může stát každý, komu není lhostejný osud  blízkých a chtějí nemocným i jejich rodinám pomoci vypořádat se s duševním onemocněním. ŠELA o.s. Kolín pořádá pro rodiče pravidelné schůzky, každé druhé úterý v měsíci od 14 hodin v sídle organizace.

                                                                                                                                          

                                               

 

 

                                               

         

  Fokus  o.s. Mladá Boleslav a vznik střediska sociální rehabilitace v Kolíně                                

Důvodem vzniku o.s. Fokus bylo, že i přes úspěchy, které přinesly objevy léků nové generace, se ukázalo léčení dlouhodobě duševně nemocných v psychiatrických léčebnách odděleně od “zdravé společnosti” být překážkou v jejich návratu do původních sociálních vztahů, z nichž byli vytrženi nemocí a hospitalizací.

Být zdravý je pro část duševně nemocných nedosažitelný cíl. Přesto již nyní s pomocí nových léků a s pomocí organizací poskytujících následnou a komplexní psychiatrickou  rehabilitaci mohou žít jako zdraví lidé. Cesta k tomuto cíli nebývá zcela snadná a někdy není bez pomoci ostatních ani možná.

Fokus vznikl právě pro ty, kteří se po různě dlouhém období vracejí zpět do normálního života a poskytuje sociální služby dlouhodobě duševně nemocným. Služby tvoří celek, který bývá označován jako komplexní psychiatrická rehabilitace. Jejím cílem je zvýšení kvality života klientů, zvýšení jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Posláním Fokusu je podpora lidí s duševní nemocí, aby spokojeně zvládali život. Poskytuje jim příležitost k nalezení ztracené sebedůvěry a usiluje  o návrat jejich rovnoprávného postavení ve společnosti. Zvyšuje také povědomí a informovanost rodičů o duševních onemocněních a psychických problémech. Snaží se o změnu přístupu veřejnosti vůči duševně nemocným a jejich rodinám.

Z těchto důvodů oslovila ŠELA o.s. Fokus Mladá Boleslav k navázání spolupráce v rozvoji sociálních služeb a dne 1.4.2009 bylo otevřeno nové středisko sociální rehabilitace Fokus v Kolíně

 Klientům v současné době nabízíme dílnu zaměřenou na různé druhy činností – drátkování, výrobu svíček, práci s papírem, šití, dále pak  výuku cizích jazyků,  základy práce na PC a internetu, kroužek vaření, relaxační cvičení, společenské hry a různé aktivity dle zájmu klientů.

Mezi oblíbené akce patří také posezení při kávě a čaji nebo víkendové výlety a procházky po blízkém okolí. Nechybí ani sociální poradenství a konzultace s odborným lékařem. Poskytované služby bychom chtěli dále podle zájmu klientů rozšiřovat a profesionalizovat.

 Kde nás najdete

Sídlíme v Kolíně, Zahradní ul. č. 46, v prvním poschodí ve Vavruškově sodovkárně, vchod je  mezi prodejnou Nápoje a Kniha. Místo je dobře dostupné MHD.  Otevřeno máme každý den - PO,ÚT,ST dopoledne, ST, ČT, PÁ odpoledne. Otvírací hodiny pro klienty se budou postupně upravovat, dle zájmu klientů.

 Kontakty a informace

Tichá Eva - tel. 321722180, 723858018, e-mail: sela@o2active.cz

Mgr. Sysalová Vlasta - tel. 774861513, e-mail: potrava@seznam.cz

Fokus - středisko Kolín: e-mail: kolin@fokus-mb.cz , www.fokus-mb.cz

 

Naši činnost podporují Městský úřad Kolín,TPCA Kolín a obec Ovčáry.

 


Kontakt

Eva Tichá

Adresa o.s. Šela: Kolínská 55 Ovčáry 280 02 tel.: 321722180 723858018 e-mail : sela@o2active.cz www.sela.webnode.cz (dříve www.sela.wz.cz ) Bankovní spojení : ČSOB č.ú. 197183989/0300

321 722 180
723 858 018